Концепція розвитку кафедри

Положення про кафедру Рівненського державного гуманітарного університету

Кафедра природничих наук з методиками навчання створена в 2020 році шляхом реорганізації кафедри біології та здоров’я людини і функціонує у складі психолого-природничого факультету Рівненського державного гуманітарного університету.

Кафедра є випусковою і забезпечує підготовку фахівців зі спеціальностей 014 Середня освіта (Природничі науки), 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини), 014 Середня освіта (Біологія), 091 Біологія першого та другого рівнів вищої освіти.

Основною метою діяльності кафедри природничих наук з методиками навчання є створення умов для якісної підготовки майбутніх учителів природничих наук, біології, фізики, хімії, основ здоров’я.

У найближчі п’ять років робота кафедри спрямована на розширення матеріально-технічної бази, забезпечення здобувачів вищої освіти новою навчальною та навчально-методичною літературою, посилення роботи у сфері формування якісного науково-педагогічного потенціалу, підвищення професіоналізму професорсько-викладацького складу, організацію науково-дослідної роботи студентів з природничих наук та методик їх навчання.

Основні напрями розвитку кафедри природничих наук з методиками навчання.

1. Освітня діяльність

1.1. Удосконалювати освітні програми, навчальні плани та програми навчальних дисциплін з урахуванням актуальних проблем функціонування та розвитку системи освіти України.

1.2. Щорічно інтегрувати до робочих програм навчальних дисциплін інформацію про останні наукові досягнення у відповідних галузях природничих наук та методик навчання.

1.3. Ширше впроваджувати інноваційні технології навчання здобувачів (круглі столи, ділові ігри, проєкти, кейс-технології, портфоліо, педагогічні майстерні та інше).

1.4. Щорічно оновлювати перелік вибіркових навчальних дисциплін, які розкривають найбільш актуальні питання в галузі природничих наук та методик їх навчання.

1.5. Оновлювати навчальну та навчально-методичну літературу, зокрема, за рахунок написання підручників, навчальних посібників, методичних рекомендацій, створення електронних підручників та посібників.

1.6. Впроваджувати методи електронного навчання в освітній процес, передусім у підготовці магістрів та здобувачів вищої освіти, які навчаються на заочній формі, розробити дистанційні курси вивчення дисциплін.

1.7. Працювати над поповненням і розширенням матеріальної бази, створювати спеціалізовані кабінети і лабораторії.

2. Наукова діяльність та міжнародна співпраця:

2.1. Розвивати наукові школи кафедри:

- «Професійна підготовка майбутніх учителів природничих наук у закладах вищої освіти» (керівник – проф. Грицай Н.Б.)

- «Біоіндикаційні дослідження довкілля» (керівник – проф. Мельник В.Й.).

2.2. Підвищити публікаційну активність викладачів кафедри. Кожному викладачу щорічно публікувати не менше двох статей у провідних періодичних наукових виданнях, зокрема у виданнях, які занесені до наукометричних баз Scopus і Web of Science.

2.3. Впроваджувати результати наукових досліджень в освітній процес підготовки майбутніх учителів природничих наук;

2.4. Залучати здобувачів вищої освіти до участі у всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт.

2.5. Організовувати і бути співорганізаторами науково-практичних конференцій різних рівнів.

2.5. Забезпечувати якнайширшу участь викладачів у міжнародних та вітчизняних наукових конференціях, виставках, семінарах тощо із залученням до цього здобувачів вищої освіти.

2.6. Активізувати написання спільних публікацій із здобувачами вищої освіти.

2.7. Налагодити наукову співпрацю з провідними закладами вищої освіти та науковими установами.

2.8. Здійснювати міжнародну діяльність у межах договорів РДГУ про співробітництво.

2.9. Брати участь у міжнародних освітніх і наукових заходах, зокрема конференціях, семінарах, стажуваннях тощо.

2.10. Використовувати міжнародний досвід підготовки майбутніх учителів природничих наук в освітньому процесі.

3. Підготовка професорсько-викладацького складу

3.1. Розширювати кадровий склад кафедри шляхом залучення провідних фахівців у галузі природничих наук та методик їх навчання.

3.2. Забезпечувати систематичне підвищення кваліфікації викладачів.

3.3. Стимулювати викладачів до захисту дисертаційних робіт.

4. Виховна робота:

4.1. Сприяти розвитку студентського самоврядування, надавати допомогу здобувачам у вирішенні всіх питань щодо умов навчання, побуту у гуртожитках, працевлаштування, студентської творчості, спорту.

4.2. Проводити тижні кафедри природничих наук з методиками навчання.

4.3. Організовувати позааудиторні масові заходи природничого спрямування.

4.4. Активізувати виховну роботу кураторів в академічних групах. Використовувати у роботі зі студентами особистісно орієнтований підхід, активні методи виховання з метою формування у студентів поваги до законів і норм співжиття у суспільстві.

5. Профорієнтаційна робота кафедри:

5.1. Посилювати профорієнтаційну та рекламну роботу кафедри.

5.2. Працювати над підвищенням іміджу кафедри, що сприятиме збільшенню кількості абітурієнтів, а також позитивній реакції на діяльність кафедри з боку потенційних замовників та споживачів освітніх послуг, органів місцевої влади та самоврядування, громадськості.

5.3. Посилити зв'язки та співпрацю кафедри із закладами загальної середньої освіти.

5.4. Розвивати сайт кафедри природничих наук з методиками навчання, оперативно розміщувати на ньому необхідний контент.

5.5. Забезпечити вивчення потенційних конкурентів з надання освітніх послуг за профілем кафедри шляхом проведення маркетингових досліджень ринку таких послуг.