Наукові публікації здобувачів

Здобувачі вищої освіти беруть активну участь у роботі міжнародних та всеукраїнських конференцій, публікують свої статті у збірниках наукових праць та матеріалах міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій.

  2022 рік

1. Валюх Є., Грицай Н. Особливості навчання природничих наук в освітніх закладах Франції. Проблеми та перспективи розвитку природничої освітньої галузі: зб. наук. праць / наук. ред. Ю. П. Шапран, укл. – Л.І. Довгопола. Переяслав (Київ. обл.): Домбровська Я. М., 2022. С. 23–26.

2. Вейна Н.М., Мельник В.Й. Розвиток STEM-технології на уроках біології. «Комплексний підхід до модернізації науки: методи, моделі та мультидисциплінарність»: матеріали II Міжнародної наукової конференції, м. Чернівці, 26 серпня, 2022 р. / Міжнародний центр наукових досліджень. Вінниця: Європейська наукова платформа, 2022. С. 298–299.        

3. Гірук А., Мельник В. Розвиток дослідницьких умінь під час вивчення теми «Екологія» в 11 класі. Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку природничо-математичних наук та методик їх викладання: матеріали ІВсеукраїнської науко-во-практичної інтернет конференції (Глухів, 20-21 жовтня 2022 р.). С.160-163.

4. Грицай Н. Б., Осійчук І.І. Мотивація навчальної діяльності учнів на уроках біології та основ здоров'я. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі» (XXIX КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ), присвяченої розробкам моделей підготовки майбутнього вчителя до педагогічної діяльності в Новій українській школі  (м. Полтава, 26-27 травня 2022 р.) / За заг. ред. проф. М.В. Гриньової. Полтава : Астрая, 2022. С. 69-71.

5. Демидюк С. Г., Грицай Н. Б. Методика організації групової роботи учнів на уроках з природничих предметів. Комплексний підхід до модернізації науки: методи, моделі та мультидисциплінарність: матеріали II Міжнародної наукової конференції, м. Чернівці, 26 серпня, 2022 р. Вінниця: Європейська наукова платформа, 2022. С. 317–318.

6. Калюш Р. Професійна орієнтація школярів на уроках біології. «Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку природничо-математичних наук та методик їх викладання»: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (Глухів, 20-21 жовтня 2022 р.). Глухів, 2022. С. 209–212.

7. Козова О., Мельник В. Впровадження методики розвитку критичного мислення при вивченні теми «Біорізноманіття» ROZWÓJ NOWOC-ZESNEJ EDUKACJI  I  NAUKI –STAN, PROBLEMY, PERSPEKTYWY.TOM XІII: UTYLITARNE WARTOŚCI BADAŃ NAUKOWYCH. Pod redakcją: Jan Grzesiak, Ivan Zymomrya, Vasyl Ilnytskyj. Materiały ХIIІ Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej. 25 października 2022 roku.Konin – Użhorod – Przemyśl – Chersoń  Посвіт, 2022. С.105-107.

8. Коханевич І. В., Грицай Н. Б. Формування в учнів ціннісного ставлення до здоров’я на уроках біології та основ здоров’я. Біорізноманіття: теорія, практика та методичні аспекти вивчення у загальноосвітній школі : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (19 квітня 2022 р.). Полтава, 2022. С. 129–131.

9. Пархомчук І. О. Лепбук – новітній засіб навчання природничих наук. Збірник наукових праць студентів ІV Всеукраїнської студентської науково-практичної інтернет-конференції «Студентський науковий вимір проблем природничо-математичної освіти в контексті інтеграції України до єдиного європейського і світового освітнього простору». Глухів, 25 травня 2022 р. С. 94-96.

10. Пархомчук І. О. Педагогічна ефективність використання новітніх засобів навчання в біологічній освіті. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Педагогіка і психологія сьогодення: теорія і практика». Одеса, 21–22 січня 2022 р.

11. Пархомчук І. О., Грицай Н.Б. Інноваційні засоби навчання в шкільній природничій освіті. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Біорізномаїття: теорія, практика та методичні аспекти вивчення у загальноосвітній школі». Полтава, 19 квітня 2022 р. С. 186–

12. Рибачук А. В., Грицай Н. Б. Дидактичні казки як засіб розвитку пізнавальних інтересів учнів до природничих наук. Альманах «QN»: збірник наукових праць студентів IV Всеукраїнської студентської науково-практичної інтернет-конференції «Студентський науковий вимір проблем природничо-математичної освіти в контексті інтеграції України до єдиного європейського і світового освітнього простору» (м. Глухів, 25 травня 2022 р.). Випуск 12. Глухів, 2022. С. 101–102.

13. Сочинська А. П. Технологія критичного мислення- новий тренд освіти. IV Всеукраїнська наукова конференція студентів та молодих учених «Теоретичні та прикладні аспекти досліджень з біології, географії та хімії» м.Суми. Видавництво «Молодий вчений» 29 квітня 2022 р. ст. 105-107

14. Сочинська А. П., Виговський І. В. «Перевернутий клас» - як шлях підвищення ефективності освітнього процесу. Науково-практична конференція «Концептуальні шляхи розвитку освіти та педагогічної науки». Чернігів, 16-17 вересня 2022 р. Одеса: Видавництво «Молодий вчений» 124 с.

15. Чепурко М. В. Формувальне оцінювання як складова контролю знань з біології в старшій школі. Теоретичні та прикладні аспекти досліджень з біології, географії та хімії: матеріали ІV Всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих учених. Суми, 2022. С. 113–117.

16. Чепурко М.В., Грицай Н.Б. Адаптивний тест як один з методів контролю знань з біології учнів старшої школи. Біорізноманіття: теорія, практика та методичні аспекти вивчення у загальноосвітній школі: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Полтава, 2022. С. 257–260.

17. Шахієва М., Мельник В. Стратегії роботи з обдарованими старшокласниками у навчанні природничих предметів. Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку природничо-математичних наук та методик їх викладання»: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (Глухів, 20-21 жовтня 2022 р.). С. 353-356.

18. Юрчик Л.В., Виговський І.В. Організація дистанційного навчання природничих предметів у старшій школі. Комплексний підхід до модернізації науки: методи, моделі та мультидисциплінарність: матеріали II Міжнародної наукової конференції, м. Чернівці, 26 серпня, 2022 р. Вінниця: Європейська наукова платформа, 2022. С. 335–336.

  2021 рік

1. Якимчук О. С., Грицай Н. Б. Технологія «майстерня» як інновація в навчанні біології. Педагогіка і психологія сьогодення: теорія та практика: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (22–23 січня 2021 р., м. Одеса). Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2021. С. 125–129.

2. Березовська Т. О., Грицай Н. Б. Застосування технології розвитку критичного мислення учнів у навчанні біології. Педагогіка і психологія сьогодення: теорія та практика: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (22–23 січня 2021 р., м. Одеса). Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2021. С. 83–85.

3. Верхогляд Н. В., Грицай Н. Б. Реалізація особистісно орієнтованого підходу під час проведення екскурсій у природу. Педагогіка і психологія сьогодення: теорія та практика: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (22–23 січня 2021 р., м. Одеса). Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2021. С. 90–94.

4. Якимчук О. С., Грицай Н. Б. Педагогічна ефективність технології «майстерня» на уроках біології у 6 класі. Проблеми та перспективи розвитку біологічної освіти: зб. наук. праць / наук. ред. Ю. П. Шапран; уклад.: Л. І. Довгопола. Переяслав (Київ. обл.): Домбровська Я. М., 2021. С. 104-109.

5. Радковська А. О., Грицай Н. Б. Методика використання тренінгів на уроках біології та основ здоров’я. Актуальні проблеми та перспективи розвитку методики навчання біології, екології та основ здоров’я людини: збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції, Черкаси, 20 травня 2021 р. / уклад.: Н. Назаренко, С. Іванченко. Черкаси: ЧНУ, 2021. С. 58–60.

6. Токарчук Д. С., Грицай Н. Б. Організація роботи з обдарованими та здібними учнями на уроках біології та в позакласній роботі. Актуальні проблеми та перспективи розвитку методики навчання біології, екології та основ здоров’я людини: збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції, Черкаси, 20 травня 2021 р. / уклад.: Н. Назаренко, С. Іванченко. Черкаси: ЧНУ, 2021. С. 68–70.

7. Якимчук О. С., Грицай Н. Б. Розвиток творчих здібностейй учнів на уроках біології із застосуванням технології «майстерня». Актуальні проблеми та перспективи розвитку методики навчання біології, екології та основ здоров’я людини: збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції, Черкаси, 20 травня 2021 р. / уклад.: Н. Назаренко, С. Іванченко. Черкаси: ЧНУ, 2021. С. 74–78.

8. Верхогляд Н. В., Грицай Н. Б. Використання проєктної технології у навчанні природничих наук учнів старших класів. Актуальні проблеми та перспективи розвитку методики навчання біології, екології та основ здоров’я людини: збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції, Черкаси, 20 травня 2021 р. / уклад.: Н. Назаренко, С. Іванченко. Черкаси: ЧНУ, 2021. С. 82–84.

9. Карпенко Л. В., Грицай Н. Б. Розвиток креативності старшокласників на уроках біології та в позакласній роботі. Актуальні проблеми та перспективи розвитку методики навчання біології, екології та основ здоров’я людини: збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції, Черкаси, 20 травня 2021 р. / уклад.: Н. Назаренко, С. Іванченко. Черкаси: ЧНУ, 2021. С. 84–86.

10. Денисюк Н. В., Тетрека О. Є. Формування в учнів 6–9 класів активної життєвої позиції засобами шкільної біологічної освіти. Актуальні проблеми та перспективи розвитку методики навчання біології, екології та основ здоров’я людини: збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції, Черкаси, 20 травня 2021 р. / уклад.: Н. Назаренко, С. Іванченко. Черкаси: ЧНУ, 2021. С. 31–32.

11. Денисюк Н. В., Ющук В. А. Особливості використання візуальних засобів навчання в процесі природничої освіти учнів старшої школи. Актуальні проблеми та перспективи розвитку методики навчання біології, екології та основ здоров’я людини: збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції, Черкаси, 20 травня 2021 р. / уклад.: Н. Назаренко, С. Іванченко. Черкаси: ЧНУ, 2021. С. 32–34.

12. Мельник В. Й., Березовська Т. О. Використання оздоровчих технологій на уроках біології. Актуальні проблеми та перспективи розвитку методики навчання біології, екології та основ здоров’я людини: збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції, Черкаси, 20 травня 2021 р. / уклад.: Н. Назаренко, С. Іванченко. Черкаси: ЧНУ, 2021. С. 48–50.

13. Мельник В. Й., Герасимчук Р. Д. Формування фізіологічних поняит на уроках біології та основ здоров’я. Актуальні проблеми та перспективи розвитку методики навчання біології, екології та основ здоров’я людини: збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції, Черкаси, 20 травня 2021 р. / уклад.: Н. Назаренко, С. Іванченко. Черкаси: ЧНУ, 2021. С. 50–51.

14. Ніколайчук К. О., Сяська І. О. Застосування проєктних технологій у екологічному виховання учнів 9 класу. Актуальні проблеми та перспективи розвитку методики навчання біології, екології та основ здоров’я людини: збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції, Черкаси, 20 травня 2021 р. / уклад.: Н. Назаренко, С. Іванченко. Черкаси: ЧНУ, 2021. С. 52–53.

15. Кирильчук О. О., Грицай Н. Б. Реалізація інтегративного підходу у вивченні природничих предметів у старшій школі. Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. 20 травня 2021 р., м. Тернопіль. С. 122–125.

16. Козачук С. Уплив проєктних технологій на формування природничо-наукової й екологічної компетентності старшокласників. Проблеми та перспективи розвитку біологічної освіти: зб. наук. праць / наук. ред. Ю. П. Шапран; уклад.: Л. І. Довгопола. Переяслав (Київ. обл.): Домбровська Я. М., 2021. С. 83–88.

17. Козачук С. О., Сяська І. О. Діяльність природоохоронних об’єктів рідного краю як основа формування природничо-наукової й екологічної компетентності учнів: Тези ХVІІ Всеукраїнської наукової on-line конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених з міжнародною участю «Сучасні проблеми екології», 15 квітня 2021 року. Житомир : Житомирська політехніка, 2021. С. 28.

18. Куцоконь Л. П., Рудь О. Г., Кирильчук О. О. Формування біоетичних знань студентів-біологів у практиці сучасної вищої школи. Актуальні проблеми та перспективи розвитку методики навчання біології, екології та основ здоров’я людини: збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції, Черкаси, 20 травня 2021 р. / уклад.: Н. Назаренко, С. Іванченко. Черкаси: ЧНУ, 2021. С. 86–91.

19. Пархомчук І. О., Грицай Н. Б. Диференціація навчання на уроках біології в 7 класі. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі» (ХХVII Каришинські читання), (м. Полтава, 27–28 травня 2021 р.) / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. Полтава: ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2021. С. 249–251.

20. Мельник В. Й., Луцюк О. М. Використання дидактичних ігор на уроках біології в шостому класі. Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. 20 травня 2021 р., м. Тернопіль. С. 158–161.

21. Мельник В. Й., Шахієва М. П. Робота з обдарованими дітьми у процесі навчання біології. Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. 20 травня 2021 р., м. Тернопіль. С. 178–182.

22. Денисюк Н. В., Шумик Л. Р. Використання ситуаційних завдань у процесі природничої освіти учнів старшої школи. Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. 20 травня 2021 р., м. Тернопіль. С. 324–327.

23. Толочик І.О., Мельник В.Й. Формування здоров’язбережувальної компетентності як ключової у навчанні природничих предметів у старшій школі. Актуальні проблеми розвитку природничих та гуманітарних наук. Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, студентів та аспірантів, Луцьк, 11.11.2021 р. С. 90-92.

24. Михальчук Ю. В., Грицай Н. Б.   Формування соціальної компетентності учнів у закладах загальної середньої освіти. Актуальні проблеми розвитку природничих та гуманітарних наук: збірник матеріалів IV Міжнар. наук.практ. конф. (11 листопада 2021 р.) / відп. ред. Голуб Г.С., Зінченко М. О. Луцьк, 2021. С. 68–70.           

25. Зелена І.В., Мельник В.Й. Формування наукової картини світу в учнів 11 класу. Проблеми та перспективи розвитку сучасної біології та біологічної освіти: збірник наукових праць за матеріалами І Всеукраїнської науково-практичної конференції від 29-30 жовтня 2021 р. Житомир, 2021. С. 172-174.            

26. Ковальчук С.І., Грицай Н.Б. Значення дидактичних ігор на уроках біології в 7 класі. Проблеми та перспективи розвитку сучасної біології та біологічної освіти: збірник наукових праць за матеріалами І Всеукраїнської науково-практичної конференції від 29-30 жовтня 2021 р. Житомир, 2021. С. 178-180.            

27. Демчук В.В. Рудчик М.Л. Дослідницька діяльність старшокласників за методом проектів. Проблеми та перспективи розвитку сучасної біології та біологічної освіти: збірник наукових праць за матеріалами І Всеукраїнської науково-практичної конференції від 29-30 жовтня 2021 р. С. 200-202. Житомир, 2021.     

28. Демчук В.В. Войтович Л.О. Розвиток критичного мислення у  школярів. Проблеми та перспективи розвитку сучасної біології та біологічної освіти: збірник наукових праць за матеріалами І Всеукраїнської науково-практичної конференції від 29-30 жовтня 2021 р. Житомир, 2021. С. 160-162.      

29. Мартинюк Н.М., Виговський І.В. Формування світогляду учнів у процесі у процесі вивчення біології. Проблеми та перспективи розвитку сучасної біології та біологічної освіти: збірник наукових праць за матеріалами І Всеукраїнської науково-практичної конференції від 29-30 жовтня 2021 р. Житомир, 2021. С. 185-188.    

30. Адам’юк О.П., Виговський І.В.  Технології інтегрованого навчання у природничій освіті старшої школи. Освітні та наукові виміри природничих наук [Електронний ресурс] : збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської заочної наукової конференції, м. Суми, 8 грудня 2021 р. / Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка; [ред-кол.: А. О. Корнус (голова), Л. П. Міронець, О. М Бабенко та ін.]. Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021. C. 170-173.

31. Денищиць Л.В., Виговський І.В.  Формування ціннісного ставлення до природи в учнів 10-11 класів у процесі вивчення природничих предметів. Освітні та наукові виміри природничих наук: збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської заочної наукової конференції, м. Суми, 8 грудня 2021 р. / Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка; [ред-кол.: А. О. Корнус (голова), Л. П. Міронець, О. М Бабенко та ін.]. Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021. C. 183-184.

32. Карпенко Л. В., Грицай Н. Б. Формування креативності старшокласників на уроках біології та позакласній роботі. Пріоритетні напрями та вектори розвитку світової науки: матеріали ІІ міжнародної студентської конференції (Т. 3), м. Дрогобич, 19 листопада 2021 р. / ГО «Молодіжна наукова ліга». Вінниця: ГО «Європейська наукова платформа», 2021. С. 132-134.

       2020 рік

1 Грицай Н.Б., Салука Н. М. Використання комп’ютерних технологій на уроках біології. Актуальні проблеми реформування системи виховання та освіти в Україні: збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 24–25 квітня 2020 року). Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2020. Ч. 1. С. 57–60.

2. Грицай Н. Б., Бочарова О. Р. Самостійна навчальна діяльність учнів на уроках біології. Дослідження різних напрямів розвитку психології та педагогіки: збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (20–21 листопада 2020 р., м. Одеса). Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2020. Ч. 1. С. 83–84.

3. Грицай Н. Б., Гунько І. Розвиток пізнавальної активності учнів під час екскурсій у природу. Дослідження різних напрямів розвитку психології та педагогіки: збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (20–21 листопада 2020 р., м. Одеса). Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2020. Ч. 1. С. 85–87.

4. Грицай Н. Б., Крук В. М. Формування пізнавальної активності учнів на уроках біології в 7 класі. Дослідження різних напрямів розвитку психології та педагогіки: збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (20–21 листопада 2020 р., м. Одеса). Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2020. Ч. 1. С. 88–90.

5. Грицай Н. Б., Швець Г. І. Особливості використання творчих завдань на уроках біології в 6 класі. Психологія і педагогіка на сучасному етапі розвитку наук: актуальні питання теорії і практики: збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (18–19 грудня  2020 р., м. Одеса). Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2020. Ч. 2. С. –124.

6. Лукащук А.В., Грицай Н. Б. Розвиток критичного мислення на уроках біології. Психологія і педагогіка на сучасному етапі розвитку наук: актуальні питання теорії і практики: збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (18–19 грудня  2020 р., м. Одеса). Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2020. Ч. 1. С. –116.

7. Сусь А.Є., Грицай Н. Б. Формування в старшокласників знань про біотехнології на уроках біології та в позаурочний час. Наука, освіта, суспільство очима молодих: матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих науковців. Рівне: РДГУ, 2020. С. 222–224.

8. Левчук А.Р., Грицай Н. Б. Формування екологічної культури в учнів 10-11 класів на уроках біології та в позакласній роботі. Наука, освіта, суспільство очима молодих: матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих науковців. Рівне: РДГУ, 2020. С. 128–129.

9. Мельник В.И., Сакова Т.І. Акумулювання цезію-137 грибами на радіоактивно забруднених територіях Рівненщини. Матеріали  VІ Всеукраїнської  науково-практичної конференції «Актуальні проблеми науково-промислового комплексу  регіонів – 2020»,  13-17 квітня 2020 р.  м. Рубіжне  С.98-99.

10. Мельник В.И., Нечай К.В. Біоценоз активного мулу очисних споруд «Рівнеоблводоканал». Матеріали  VІ Всеукраїнської  науково-практичної конференції «Актуальні проблеми науково-промислового комплексу  регіонів – 2020»,  13-17 квітня 2020р.м. Рубіжне С. 92-94.

11. Мельник В.Й. Пілат В.Ф. Забруднення харчових продуктів цезієм-137 на території Рокитнівського району Рівненської області: матеріали VІ Всеукраїнської  науково-практичної конференції «Актуальні проблеми науково-промислового комплексу  регіонів – 2020», 13-17 квітня 2020 р.  м. Рубіжне.  С.96-97.

12. Мельник В.Й. Українець О. Захворюваність активним туберкульозом в Рівненській області: Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: зб. наук. праць. Переяслав, 2020. Вип. 62. С.147-150.