Асистентська практика

Костолович М. І., Денисюк Н.В., Ойцюсь Л. В. Асистентська практика: навч. посіб. для студентів магістратури. Рівне: Видавничий дім «Гельветика», 2018. 172 с.

Навчальний посібник розроблений відповідно до навчальної програми асистентської практики для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 101 Екологія. Підготовлений посібник покликаний допомогти майбутнім викладачам в оволодінні знаннями, вміннями та навичками з організації освітнього процесу у вищій школі та проведення науково-педагогічних досліджень. Посібник складається з передмови, двох розділів, в яких основна увага приділяється змістово-організаційним та методичним аспектам підготовки, проходження і оцінювання асистентської практики, словника основних понять і термінів, рекомендованої літератури та додатків. Розрахований на здобувачів вищої освіти та викладачів.

ISВN 978-966-916-506-0