Практична підготовка здобувачів вищої освіти

Важливим складником практичної підготовки майбутніх учителів природничих наук, фізики, хімії і біології є педагогічна практика.

Мета виробничої (педагогічної) практики – підготовка майбутнього фахівця до навчання природничих наук, фізики, хімії і біології у закладах загальної середньої освіти, що є одним із основних напрямів професійної діяльності випускника освітньої програми «Середня освіта (Природничі науки)».

Виробнича (педагогічна) практика спрямована на оволодіння здобувачами вищої освіти сучасними методами і формами організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти, вироблення в них фахових вмінь і навичок для прийняття самостійних рішень в умовах майбутньої професійної діяльності, формування потреби систематично поповнювати свої знання та творчо використовувати їх у різних навчальних ситуаціях.

За час практики здобувач вищої освіти зобов’язаний виконати такі завдання:

  • планувати навчальну діяльність з урахуванням вимог навчальної програми та з урахуванням індивідуальних особливостей учнів;
  • прогнозувати результати діяльності;
  • розробляти плани уроку, екскурсій, позакласних заходів та проводити їх аналіз;
  • налагоджувати професійно-ділові стосунки з колегами;
  • організовувати індивідуальні, групові, колективні форми роботи зі школярами;
  • організовувати самостійну роботу учнів, допомагати учням в організації різних видів діяльності;
  • застосовувати різні методи оцінювання навчальної діяльності учнів;
  • використовувати різні форми контролю навчальних досягнень школярів;
  • оцінювати ефективність використаних форм, засобів і методів;