Практична підготовка здобувачів вищої освіти

Здобувачі вищої освіти ІІІ курсу психолого-природничого факультету зі спеціальності 014.15 Середня освіта (Природничі науки) під керівництвом професора кафедри природничих наук з методиками навчання Мельник Віри Йосипівни успішно виконали завдання навчальної (природничої) практики, у ході якої закріпили теоретичні знання з навчальних дисциплін природничого циклу, опанували методику проведення екскурсій, удосконалили навички проведення спостережень у природних умовах.

Студенти відвідали ботанічний заказник «Вишнева Гора», русло річки Устя, очисні споруди «Рівнеоблводоканалу», Березнівський державний дендрологічний парк, Рівненське державне управління екології та природних ресурсів та інші об’єкти.

Підготовка майбутніх учителів природничих наук має практичне спрямування і сприяє формуванню висококваліфікованих фахівців з природничої освіти.

https://www.facebook.com/ppfrdgu/videos/791666916019619/

Важливим складником практичної підготовки майбутніх учителів природничих наук, фізики, хімії і біології є педагогічна практика.

Мета виробничої (педагогічної) практики – підготовка майбутнього фахівця до навчання природничих наук, фізики, хімії і біології у закладах загальної середньої освіти, що є одним із основних напрямів професійної діяльності випускника освітньої програми «Середня освіта (Природничі науки)».

Виробнича (педагогічна) практика спрямована на оволодіння здобувачами вищої освіти сучасними методами і формами організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти, вироблення в них фахових вмінь і навичок для прийняття самостійних рішень в умовах майбутньої професійної діяльності, формування потреби систематично поповнювати свої знання та творчо використовувати їх у різних навчальних ситуаціях.

За час практики здобувач вищої освіти зобов’язаний виконати такі завдання:

  • планувати навчальну діяльність з урахуванням вимог навчальної програми та з урахуванням індивідуальних особливостей учнів;
  • прогнозувати результати діяльності;
  • розробляти плани уроку, екскурсій, позакласних заходів та проводити їх аналіз;
  • налагоджувати професійно-ділові стосунки з колегами;
  • організовувати індивідуальні, групові, колективні форми роботи зі школярами;
  • організовувати самостійну роботу учнів, допомагати учням в організації різних видів діяльності;
  • застосовувати різні методи оцінювання навчальної діяльності учнів;
  • використовувати різні форми контролю навчальних досягнень школярів;
  • оцінювати ефективність використаних форм, засобів і методів;