План наукової роботи на 2021 рік

 

ПЛАН НАУКОВОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ ПРИРОДНИЧИХ НАУК З МЕТОДИКАМИ НАВЧАННЯ НА 2021 р.

Викладачі кафедри природничих наук з методиками навчання працюють згідно з планом наукової роботи на 2021 рік,

затвердженим на засіданні кафедри (протокол № 6 від 22 січня 2021 року).

№ з/п

 

Тематика досліджень

Показник

Відповідальні виконавці

Термін проведення

 

1

Проводити наукові дослідження наукової кафедральної тематики за напрямами:

- Дослідження біорізноманіття Рівненської області;

- Моніторингові дослідження довкілля;

 -Інноваційні технології навчання природничих наук у закладах освіти.

 

 

 

 

+

професорсько-викладацький склад кафедри

 

Впродовж року

2

Заслухати інформацію ст. викла-дача кафедри Денисюк Н.В. щодо впровадження результатів дисер-таційного  дослідження.

 

 

+

старший викладач

Денисюк Н.В.

Лютий 2021р.

3

Взяти участь у щорічній  науково-практичній конференції викладачів, співробітників, докторантів, аспірантів та студентів РДГУ

 

 

+

професорсько-викладацький склад кафедри,

здобувачі вищої освіти

Травень 2021р.

4

Підготувати здобувачів до участі у ІІ етапі Всеукраїнських студентських наукових робіт

+

проф. Грицай Н.Б.,

проф. Мельник В.Й.

Січень - квітень 2021р.

5

Монографії та розділи у колек- тивних монографіях

3

професорсько-викладацький склад кафедри

Впродовж року

6

Навчальні посібники

5

професорсько-викладацький склад кафедри

 

Впродовж року

7

Статті у Scopus, Web of Science Core Collection

3

професорсько-викладацький склад кафедри

Впродовж року

8

Статті у фахових наукових виданнях України

10

професорсько-викладацький склад кафедри

Впродовж року

9

Публікації у зарубіжних виданнях

4

професорсько-викладацький склад кафедри

Впродовж року

10

Методичні посібники, рекомендації 

6

професорсько-викладацький склад кафедри,

 

Впродовж року

11

Публікації із студентами

 

20

професорсько-викладацький склад кафедри,

 

Впродовж року

12

Заслухати виконання індивідуа-льних планів (розділ наукова робота) професорсько-викла-дацького складу кафедри

 

+

 

Грудень 2021р.

13

Участь у наукових заходах (семі-нари, конференції) міжнародного і всеукраїнського рівнів

 

+

професорсько-викладацький

склад кафедри

Впродовж року

14

Проводити планове засідання наукового семінару кафедри

+

проф. Мельник В.Й.

1 раз у квартал

15

Організувати роботу студентського наукового гуртка та проблемних груп

+

професорсько-викладацький

склад кафедри

Вересень

2021 р.

Зав. кафедри природничих наук з методиками навчання                                                         проф. Грицай Н.Б.

 

Відповідальна за наукову роботу на кафедрі

природничих наук з методиками навчання                                                                            проф. Мельник В.Й.